Благотворительный фонд "Градум 103

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами засновників

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«ГРАДУМ-103»

 Протокол № 1 від 19.11.2014р.

СТАТУТ

 

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

 

«ГРАДУМ-103»

         

м. Запоріжжя

2014р.

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ГРАДУМ-103", що іменується в подальшому «Фонд», є неприбутковою, недержавною та місцевою благодійною організацією, головною метою якої є діяльність з питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування на матеріально-технічне та науково-методологічне забезпечення Запорізької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 103 Запорізької міської ради Запорізької області, на сплату участі і проведення олімпіад, тестів та інших змагань, а також на сплату винагороди педагогічному колективу школи та допомогу дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, з особливостями в розвитку, дітей з малозабезпечених сімей, дітей груп ризику.

1.2. Діяльність Фонду здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», цього Статуту та інших нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність.

1.3. Фонд набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, здійсненої у порядку, встановленому чинним законодавством України.
1.4. Фонд здійснює свою благодійну діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

1.5. Фонд має місцевий статус. Діяльність Фонду поширюється на територію Запорізької області.

1.6. Фонд є самостійною юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та інші ознаки юридичної особи у відповідності до чинного законодавства. Фонд має право вчиняти правочини, укладати договори, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах України

1.7. Фонд має усі права юридичної особи та є учасником цивільно-правових відносин.

1.8. Фонд  має право створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність, а також мати інші права згідно із законом.

1.9. Фонд самостійно відповідає за своїми забовязаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

1.10. Члени фонду не відповідають за забовязаннями Фонду, а Фонд не відповідає за забовязаннями своїх членів, якщо інше не встановлено законодавством України.

1.11. Фонд не має на меті одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників Фонду.

 

         2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ФОНДУ

 

2.1. Повне найменування Фонду:

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ГРАДУМ-103»;

2.2. Скорочене найменування Фонду:

БО «БФ «ГРАДУМ-103»;

2.3. Місце знаходження  Фонду: 69118, місто Запоріжжя,  вулиця Новокузнецька, будинок 18-А.

 

                                3. ЗАСНОВНИКИ ФОНДУ

 

3.1. Засновниками Фонду є фізичні особи:

 

 • Іванова Катерина Володимирівна,
 • Ільницька Ірина Анатоліївна,
 • Манько Юлія Миколаївна,
 • Антропова Олександра Володимирівна,
 • Садовнікова Тетяна Вікторівна,
 • Кудрявцева Анастасія Григорівна,


          4.  МЕТА, ПРЕДМЕТ, ЦІЛІ ТА СТАТУТНІ ЗАВДАННЯ


4.1.  Цілями благодійної діяльності є надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування на матеріально-технічне та науково-методологічне забезпечення Запорізької загальноосвітньої школи
I-III ступенів № 103 Запорізької міської ради Запорізької області, на сплату участі і проведення олімпіад, тестів та інших змагань, а також на сплату винагороди педагогічному колективу школи та допомогу дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, з особливостями в розвитку, дітей з малозабезпечених сімей, дітей груп ризику.

4.2.Для виконання своєї мети і відповідно до чинного законодавства Фонд виконує такі основні завдання :

 • акумуляція фінансових коштів та майна з наступним їх використанням для здійснення благодійництва;
 • сприяння організації та проведенню наукових досліджень з теоретичних та практичних питань навчального процесу;
 • консультування державних установ та громадських організацій, юридичних та приватних осіб з питань їх діяльності, спрямованої на сприяння покращенню підготовки науково-педагогічних кадрів;
 • пропаганда сучасних науково-технічних досягнень, новітніх розробок в галузі організації навчального процесу, сприяння підвищенню кваліфікації наукових та педагогічних кадрів;
 • організація конференцій, семінарів, зустрічей та інших заходів, що сприяють науковій та педагогічній діяльності та поширенню інформації в навчальному процесі;
 • матеріальна підтримка бази навчального процесу та наукових досліджень, реалізація наукових розробок незалежними недержавними організаціями та приватними особами, пошук сіб, що зацікавлені в здійснені таких досліджень і розробок;
 • сприяння видавничій діяльності;
 • розробка і реалізація заходів, направлених на сприяння соціальної, інтелектуальної, фізичної та психологічної реабілітації і адаптації дітей-сиріт, дітей, що залишились без піклування батьків, дітей з особливостями в розвитку, дітей з малозабезпечених сімей, дітей груп ризику;
 • встановлення додаткової адресної соціальної підтримки для дітей-сиріт, а також для випускників дитячих сирітських установ;
 • сприяння розробці і реалізації заходів, направлених на розвиток мережі установ соціального захисту;
 • сприяння розвитку сімейних форма пристрою дітей, що залишилися без піклування батьків;
 • сприяння зміцненню престижу і ролі сімї в суспільстві;
 • сприяння захисту материнства, дитинства і батьківства;
 • сприяння діяльності у сфері профілактики і охорони здоровя дітей, а також пропаганди здорового способу життя, поліпшення морально-психологічного стану дітей;
 • сприяння підвищенню кваліфікації наукових та педагогічних кадрів;
 • сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм;
 • підтримка участі обдарованої молоді в національних та міжнародних наукових проектах, грантах, конференціях та семінарах, у міжнародному обміні освітньою та науковою інформацією;
 • сприяння розвитку охорони здоровя, масової фізичної культури;
 • допомоги у проведенні конференцій, семінарів, зустрічей, виставок, конкурсів, свят а також інших масових заходів з питань охорони здоровя та навколишнього природного середовища, науки, культури та освіти;
 • підтримка соціологічних досліджень з політичних, соціально-економічних, правових та культурних питань;

     4.3 Предметом діяльності Фонду задля досягнення мети та виконання  статутних завдань є:

 • популяризація діяльності Фонду, поширення інформації та пропагування її ідей, мети, статутних завдань та символіки;
 • надання методичної, інформаційної, організаційної, а також фінансової підтримки фізичним особам, неприбутковим організаціям, іншим юридичним особам, що беруть участь у програмах і проектах, пов’язаних з метою діяльності Фонду;
 • сприяння здійсненню меценатської діяльності;
 • участь в організації та фінансуванні міжнародних і національних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів та інших заходів, досліджень і консультацій, пов’язаних зі статутними завданнями;
 • участь у розробці, громадському обговоренні, консультаціях, експертизі, моніторингу, оцінці регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети і статутних завдань;
 • отримання і надання грантів, іншої фінансової допомоги, організація збору пожертв і добровільних внесків у грошовій і речовій формах від резидентів України та нерезидентів;
 • проведення благодійних заходів у встановленому законодавством порядку, розробка і виконання цільових благодійних програм, контрактів (договорів) про благодійну допомогу;

                                             5. ПРАВА ФОНДУ

     5.1. Для здійснення статутної діяльності Фонд має право в установленому порядку:

 • представляти і захищати свої права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах, третейських судах та юрисдикційних органах інших держав;
 • самостійно визначати форми, об’єкти, а також обсяг, місце (територію) і строки надання благодійної допомоги;
 • бути засновником (учасником) міжнародних і національних спілок, асоціацій та інших добровільних об’єднань, що сприяють виконанню статутних завдань Фонду;
 • укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань Фонду з органами державного управління та місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, громадянами та обєднаннями громадян;
 • організовувати збір благодійних пожертв та допомоги, внесків від юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій, а також іншого майна для виконання статутних завдань Фонду;
 • бути отримувачем гуманітарної допомоги;
 • створювати і припиняти відокремлені підрозділи Фонду на території України;
 • засновувати засоби масової інформації, підприємства, установи (заклади) та організації, а також бути субєктом видавничої діяльності без мети одержання прибутку;
 • встановлювати почесні відзнаки і винагороди Фонду для осіб, які мають заслуги в здійсненні статутних завдань;
 • самостійно визначати умови оплати праці працівників і посадових осіб Фонду;
 • здійснювати благодійні програми (проекти) самостійно або разом з іншими благодійниками;
 • одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для досягнення мети та завдань Фонду;
 • створювати і підтримувати електронні інформаційні ресурси в мережі Інтернат, які освітлюють діяльність Фонду;
 • бути суб’єктом інформаційних відносин згідно з законодавством України у сфері інформації, пропагувати ідеї, символіку, мету та статутні завдання Фонду.

5.2.   Фонд зобов’язаний забезпечувати виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про фінансову діяльність членам Фонду;

 

     6. ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ  БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

 

6.1.    Відповідно до законодавства України і Статуту Фонд здійснює благодійну діяльність у таких формах:

 

 • безоплатна передача у власністьбенефіціарівкоштів, іншого майна, а такожбезоплатневідступленнябенефіціараммайнових прав;
 • безоплатна передача бенефіціарам права користування та іншихречових прав на майно і майнові права;
 • безоплатна передача бенефіціарамдоходіввід майна і майнових прав;
 • безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
 • благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
 • публічний збір благодійних пожертв;
 • управління благодійними ендавментами;
 • виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
 • проведення благодійних аукціонів, розіграшів, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом;
 • відшкодування витрат бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна і майнових прав;

6.2.Здійсненння Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації та ліцензуванню, допускається після такої  сертифікації та ліцензування в установленому законодавством України порядку.

 

 

            7. УЧАСНИКИ ФОНДУ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

                       ФОНДУ. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ

7.1. Учасниками Фонду є його засновники та інші фізичні та юридичні особи, що вступили до Фонду в установленому цим Статутом порядку.

7.2. Учасники Фонду мають рівні права. Учасники Фонду - юридичні особи діють через своїх представників;

7.3. Учасниками Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи, які підтримують мету та завдання Фонду, надають матеріальну підтримку Фонду або іншою активною діяльністю в установленому порядку сприяють реалізації мети та завдань Фонду.

7.4. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути членами Фонду.

7.5.Фізичні та юридичні особи  подають до Правління Фонду заяву про вхід до складу Учасників. Заява про прийом нового Учасника Фонду розглядається Правлінням, які приймають відповідне рішення.

7.6.Вибуття зі складу учасників здійснюється добровільно, на підставі заяви про вихід чи за рішенням Правління  у випадку порушень даного Статуту, а також вчинення дій або бездіяльності, що суперечать законодавству.

7.7.Члени Правління та Наглядової ради можуть бути виключені з Учасників Фонду тільки за рішенням Загальних зборів Учасників Фонду. Рішення в даному випадку вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш ніж 2/3 загальної кількості Учасників Фонду, присутніх на Загальних зборах Фонду.

7.8. Учасники Фонду мають право:

 • обирати та бути обраними до органів управління Фонду (Правління та Наглядової Ради Фонду)
 • вносити на розгляд органів управління пропозиції з усіх питань діяльності Фонду, звертатись до них зі скаргами та заявами і одержувати вмотивовану вичерпну відповідь;
 • отримувати від Фонду для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно діяльності Фонду, що не складає таємницю;
 • вільно вийти із складу Учасників Фонду;
 • одержувати повну інформацію про виконання благодійної програми чи окремих благодійних заходів, використання майна та коштів Фонду;
 • використовувати наукові, методичні, інформаційні та інші матеріали, що є у розпорядженні Фонду;
 • звертатися за допомогою до Фонду за захистом своїх прав і законних інтересів;
 • користуватися пільгами, встановленими Загальними зборами для Учасників Фонду.

 7.9 Учасники Фонду забовязані:

 • сприяти Фонду в здійсненні його статутних завдань, в тому числі шляхом участі у благодійній діяльності Фонду
 • пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Фонду;
 • дотримуватися вимог Фонду щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка визнається конфіденційною;
 • подавати органам управління Фонду інформацію, необхідну для виконання статутних завдань.
 • виконувати рішення органів управління Фонду, прийняті в межах їх компетенції;
 • утримуватись від дій, які наносять Фонду матеріальну шкоду або можуть зашкодити діловій репутації чи інтересам Фонду;
 • захищати інтереси Фонду;
 • виконувати свої зобов’язання перед Фондом;
 • нести інші обов’язки, передбачені законодавством, Статутом та внутрішніми документами Фонду.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ

8.1. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори Учасників Фонду.

8.2. Право брати участь у Загальних зборах та голосувати за прийняття рішень належить усім Учасникам Фонду. Учасники  Фонду мають право призначати своїх представників. Кожен Учасник Фонду має один голос.

8.3.Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні більшість Учаcників Фонду.

8.4. Загальні збори Учасників проводяться не рідше ніж один раз на рік.

8.5. Рішення про скликання Загальних зборів приймає Президент або особа, яка виконує його функції.

8.6. За рішенням Правління або на письмову вимогу Наглядової ради чи двох третин Учасників Фонду позачергові Загальні збори Фонду мають бути скликанні протягом тридцяті днів. Якщо Президент протягом зазначеного періоду не призначає час та місце проведення позачергових Загальних зборів Учасників, збори скликає ініціатор.

8.7. Особа, яка скликає Загальні збори Учасників Фонду, повинна надати Учасникам Фонду порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дня їх проведення.

8.8. Головує на Загальних зборах Учаcників Фонду Голова зборів. Протоколи Загальних зборів підписуються Головою зборів та секретарем.

8.9. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів. Голосування на Загальних зборах Учасників є відкритим. Загальні збори Учасників Фонду мають право окремі питання вирішувати таємним голосуванням, про приймається окреме рішення.

8.10. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить:

 • затвердження Статуту та внесення змін до нього;
 • призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень членів Правління та Наглядової ради;
 • затвердження благодійних програм та звітів їх виконання;
 • визначення основних напрямів діяльності Фонду;
 • виключення членів Правління та членів наглядової Ради з Учасників Фонду.
 • заслуховування та затвердження річних звітів Правління, Наглядової ради.
 • Прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду.

8.11. Постійно діючий виконавчий орган  є  Правління.

8.12.  Правління складається з 3 членів, що обираються Загальними зборами Учасників Фонду з числа Учасників Фонду терміном на 5 рокув. Кількість членів правління та/або термін правління, на який вони обираються, можуть змінюватися за рішенням загальних зборів Учасників Фонду;

8.13.  Члени Правління не одержують заробітну плату за свою роботу в цьому органі. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Фонду за рішенням Правління.

8.14.  Члени Правління можуть бути переобраними повторно. Якщо член Правління подає у відставку, вибуває або за станом здоровя чи з інших причин втрачає здатність виконувати свої обов’язки, Правління може призначити тимчасового члена Правління до затвердження нового члена Правління наступними Загальними зборами Учасників.

8.15.  Організаційною формою роботи Правління є його засідання. Засідання Правління скликаються та проводяться Президентом Фонду в разі необхідності або протягом п'ятнадцять днів за поданням Наглядової ради.

8.16.  Рішення на засідані Правління приймаються простою більшістю голосів.при участі в засіданні не менше ½ від загального складу   Правління. При рівній кількості голосів голос Президента Фонду є вирішальним.

8.17.  Рішення Правління оформлюються протоколом. Протокол засідання Правління підписує Президент Фонду та секретар.

8.18. Правління :

 • організовує  виконання рішень Загальних зборів Учасників Фонду;
 • здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів учаcників Фонду;
 • затверджує зразки символіки та атрибутики, штампу, печатки, бланку Фонду, положення про них тощо;
 • приймає рішення про вхід до складу Учасників Фонду, вихід або виключення зі складу Учасників;
 • розглядає заяви та пропозиції Учасників Фонду, що направлення на адресу Правління;
 • приймає рішення про вступ Фонду в асоціації, спілки, інші об’єднання, участь (припинення участі) в реалізації спільних проектів;
 • готує і виносить на обговорення Загальних зборів Учасників Фонду основні напрямки діяльності Фонду;
 • ухвалює рішення про скликання позачергових Загальних зборів;
 • надає Наглядовій раді за її вимогою необхідну інформацію про діяльність Фонду;
 • вносить на Загальних зборах Учасників Фонду пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту
 • здійснює інші функції, що надані цим Статутом Правлінню або покладені на нього Загальними зборами Учасників Фонду.

8.19.  Члени Правління не мають права отримувати матеріальні переваги і додаткові кошти у зв’язку із своїм становищем в Фонді, крім тих, що передбачені законом.

8.20.  Роботою правління керує Президент Фонду.

8.21.  Для забезпечення поточної діяльності Фонду призначається Президент Фонду.

8.22. Президент:

 • здійснює поточне керівництво діяльністю Фонду;
 • головує на засіданнях Правління;
 • діє згідно з законодавством від імені Фонду без довіреності;
 • представляє інтереси Фонду у взаємовідносинах з іншими благодійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання, державними органами та органами місцевого самоврядування, громадянами, іноземними громадянами та особами без громадянства;
 • розпоряджається майном після обовязкового затвердження вказаних дій Правлінням Фонду;
 • розпоряджається коштами Фонду з обмеженням в розмірі 3 000, 00 грн., укладає від імені Фонду угоди та вчиняє правочини з урахуванням вказаного обмеження. Угоди понад 3 000, 00 грн. Обов’язково затверджується на Правлінні Фонду, видає довіреності;
 • відкриває та закриває поточні та інші рахунки в установах банків, має право першого підпису банківських та фінансових документів Фонду;
 • організовує та керує роботою Правління, а також організовує роботу працівників апарату Фонду;
 • підписує всі документи, прийняті Правлінням;
 • розподіляє обовязки між працівниками апарату Фонду;
 • розробляє та вносить на затвердження Правління кошторис витрат та план діяльності Фонду на рік;
 • в межах своєї компетенції видає обов’язкові для виконання працівниками апарату Фонду накази, розпорядження, інструкції та вказівки;
 • видає довіреності працівникам апарату Фонду;
 • доручає працівникам апарату Фонду виконання конкретних завдань;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників апарату Фонду, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
 • у межах своєї компетенції забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Правління;
 • подає на затвердження Правління штатний розклад апарату Фонду;
 • у межах своєї компетенції забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників Фонду та Правління;
 • розробляє поточні плани діяльності Фонду і заходи, що є необхідними для виконання його завдань;
 • забезпечує оформлення усіх документів, необхідних для здійснення поточної діяльності Фонду;
 • виконує інші функції Фонду, передбачені цим Статутом, покладені на нього Загальними зборами Учасників Фонду та Правління;

8.23. Президент має право приймати  рішення з усіх питань діяльності Фонду, що не віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників Фонду або членів Правління;

8.24.Президент може доручати вирішення окремих питань, що входять в його компетенцію, своїм заступникам, іншим працівникам Фонду, а також третім особам.

8.25.Усі особи, прийняті Президентом на роботу до Фонду, є працівниками апарату Фонду.

8.26. На працівників апарату Фонду поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

8.27.Розпорядчі та контролюючі функції у Фонді здійснюються Наглядовою радою.

8.28.Наглядова рада:

8.29.Наглядова рада обирається у складі 3-х чоловік терміном на 5 років.

8.30.Члени Наглядової ради можуть бути переобраними повторно. Якщо член Наглядової ради подає у відставку, вибуває або за станом здоровя чи з інших причин втрачає здатність виконувати свої обов’язки, Наглядова рада може призначити тимчасового члена до затвердження нового члена Наглядової ради наступними Загальними зборами Учасників Фонду.

8.31.Члени Наглядової ради виконують свої функції на громадських засадах на безоплатній основі. Фонд може здійснювати компенсаційні виплати членам Наглядової ради, прямо повязані з участю в її роботі, за рахунок коштів Фонду за рішенням Правління.

8.32.Членами Наглядової ради не можуть бути Президент, члени Правління чи працівники апарату Фонду.

8.33.Наглядова рада підзвітна Загальним зборам Учасників Фонду.

8.34.Члени Наглядової ради не мають права отримувати матеріальні переваги і додаткові кошти у звязку із своїм становищем у Фонді, крім тих, що передбачені законом.

8.35.Перевірки проводяться Наглядовою радою щорічно (планові перевірки), а також за дорученням Загальних зборів Учасників Фонду або з власної ініціативи Наглядової ради (позапланові перевірки).

8.36.Наглядова рада має право залучати аудиторів та інших експертів для здійснення перевірок.

8.37.На вимогу Наглядової ради їй повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб та працівників апарату Фонду.

8.38.Наглядова рада може вимагати позачергового скликання Загальних зборів Учасників Фонду у разі виникнення загрози суттєвим інтересам  Фонду або виявлення зловживань посадовими особами Фонду.

8.39.Наглядова рада складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Наглядової ради Загальні збори учасників Фонду не вправі затверджувати річний звіт про результати фінансової діяльності Фонду.

8.40 Засідання Наглядової ради є правомочними, якщо в їх роботі беруть участь всі її члени. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів.

8.41.До компетенції Наглядової ради належить:

 • контроль за фінансово-господарською діяльністю Фонду;
 • контроль за додержанням Статуту, рішень Загальних зборів учасників Фонду, іншими органами управління Фонду, посадовими особами Фонду;
 • розгляд і внесення пропозицій щодо фінансової діяльності Фонду та аудиторських перевірок;
 • розгляд заяв та пропозицій учасників Фонду, що направлені на адресу Наглядової ради;
 • перевірка правильності ведення Фондом обліку та звітності;
 • складання висновку щодо річних балансів та звітів Фонду.

              9.МАЙНО ФОНДУ. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ.

9.1  Фонд має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом.

9.2. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать Статуту Фонду та законодавствe України.

9.3.Майно та кошти Фонду складають:

 • внески засновників та інших благодійників;
 • благодійні внески і пожертвування, що мають цільовій характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
 • надходження від проведення благодійних компаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які нашли від благодійників;
 • інші джерела, які надходять неприбутковим організаціям від ведення діяльності  з урахуванням положень ПК України ст..157.


9.4.
Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

9.5 Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

9.6.Фонд має право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню його Статутних цілей.

9.7.Фінансова діяльність Фонду спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

9.8. Фонд користується самостійно у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов праці працівників апарату Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства України та Статуту.

9.9.Розмір адміністративних витрат на утримання Фонду не може перевищувати 20 відсотків доходу Фонду у поточному році.

9.10.Доходи або майно Фонду не підлягають розподілу між його засновниками, учасниками та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого Учасника Фонду, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

9.11. Невикористані протягом фінансового року кошти Фонду, незалежно від джерела надходжень, вилученню не підлягають і залишаються на рахунках Фонду в наступному фінансовому році.

                       

10. КОНТРОЛЬ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

 

 

10.1. Фонд та створені ним установи, підприємства, організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, подають статистичну, фінансову та іншу звітність, реєструються у визначених законом державних органах та установах, вносять до бюджету та цільових державних фондів платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

10.2.Фонд періодично, але не рідше одного разу на рік, оприлюднює звіти про структуру та розмір своїх доходів і витрат, а також умови та напрямки використання доходів і майна Фонду для здійснення благодійної діяльності.

10.3.Фонд складає і надає спеціальні звіти благодійникам або їх правонаступникам на підставі їх письмових запитів у порядку, встановленому Наглядовою Радою або правочинами благодійників.

 Фонд може вимагати спеціальні звіти від осіб, що отримали від нього благодійну допомогу, про використання указаної допомоги

                      

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

 

11.1. Припинення Фонду може проводитися шляхом його злиття, поділу, приєднання, перетворення або ліквідації у порядку, визначеному законодавством України і Статутом.

11.2. Рішення Загальних зборів Учасників про припинення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на Загальних зборах Учасників Фонду.

11.3. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Учасників про злиття, приєднання, поділ або перетворення Фонду. Загальні Збори визначають правонаступників Фонду, до яких в установленому законодавством порядку передається сукупність прав та обов`язків Фонду. Правонаступниками Фонду не можуть бути юридичні особи, метою діяльності яких є одержання та розподіл прибутку.

11.4. Підстави та порядок примусової ліквідації Фонду і звернення стягнень на її кошти та інше майно визначає законодавство України.

11.5. Добровільна ліквідація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Учасників  Фонду, який визначає порядок і строки такої ліквідації відповідно до законодавства України.

11.6.Правління Фонду у випадку добровільної ліквідації виконує функції ліквідаційної комісії Фонду, якщо Загальні збори  Фонду не призначать іншого органу.

11.7. Ліквідаційна комісія виконує функції управління справами Фонду з дня її призначення. Ліквідаційна комісія виступає в судах і виконує інші дії від імені Фонду, що припиняється.

11.8.Активи Фонду, що залишилися після розрахунків з кредиторами Фонду під час його ліквідації, передаються одній чи кільком благодійним організаціям.

11.9. У випадках, визначених законом, або у випадку відсутності благодійних організацій, які дають згоду на прийняття активів Фонду під час його ліквідації, ці активи спрямовуються до Державного бюджету України.

11.10.Фонд є таким, що припинився, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

 

  12.  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

12.1.Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються 2/3 голосів Учасників Фонду, присутніх на  Загальних зборах Учасників Фонду.

12.2.Питання про внесення змін та доповнень до Статуту Фонду включається до порядку денного Загальних зборів Учасників на вимогу Презитента, Наглядової ради або на вимогу не менше ніж 1/3 Учасників Фонду.

12.3.Зміни до Статуту Фонду підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

Поделитесь этой статьей с друзьями!)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Запорожье. Городской портал.