Освiтня програма I ступеня 1 класи ЗЗСО №103

ПОГОДЖЕНО                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Засідання педагогічної ради                                                                             Наказ Запорізької загальноосвітньої школи

Запорізької загальноосвітньої школи                                                              І-ІІІ ступенів №103 Запорізької міської ради

І-ІІІ ступенів №103 Запорізької                                                                       Запорізької області

міської ради Запорізької області                                                                     «____»________2018 року №____

Протокол від «___»____2018 р. №___                                                            Директор ___________Н.Ю. Ситенко

 

 

 

 

Освітня програма

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №103

Запорізької міської ради Запорізької області

на 2018/2019 навчальний рік

для І ступеня (початкова освіта)

1 класи


Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Освітня програма ЗЗСО №103 для І ступеня (початкова освіта) розроблена згідно Закону України «Про освіту»від 05.09.2017 № 2145-VIII,Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1  класи), наказу МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів», від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», листа МОН України від 22.05.2018 № 1/9-332 , листа МОН України від 12.04.2018 №1/9-224 щодо вивчення мов корінних народів або національних меншин у закладах загальної середньої освіти.

Освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

                    дитиноцентрованості і природовідповідності;

                    узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

                    науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

                    наступності і перспективності навчання;

                    взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

                    логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

                    можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

                    творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

                    адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Освітня програма визначає:

                    загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення (додаток 1);

                    очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм;

                    рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

                    вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класів – 700 годин/навчальний рік.Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах (додаток 1).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

ЗЗСО № 103 є закладом загальної середньої освіти з російською мовою навчання. У 2018-2019 н.р. за запитом батьків відкрито один перший клас з українською мовою навчання.

Навчальний план ЗЗСО № 103 для І ступеня (початкова освіта) складений відповідно до типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О.Я. Савченко, затвердженої рішенням Колегії МОН України від 22.02.2018.

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класах – 35хвилин.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1 клас) години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову, спрямовується на вивчення мов корінних народів або національних меншин для реалізації мовно-літературної  освітньої галузі.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Освітня програмамає потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень;

та наскрізних умінь: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметнихзв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Освітні програми можуть мати корекційно-розвивальний складник для осіб з особливими освітніми потребами. Для дітей з особливими потребами тривалість здобуття початкової освіти може бути подовжена.

Перелік освітніх галузей.Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мовно-літературна

Іншомовна

Математична

Природнича

Громадянська й історична

Соціальна

Здоров’язбережувальна

Технологічна

Мистецька

Фізкультурна

Мовно-літературна  та іншомовна освітня галузь з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети в 1-х класах «Українська мова і літературне читання», «Російська мова і літературне читання», «Англійська мова», «Німецька мова».

Математична освітня галузь  реалізуються через однойменний окремий предмет «Математика».Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

У 1-х класахгромадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна, природнича освітні галузі представлені інтегрованим курсом  «Я досліджую світ». Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме:

                     «Людина» (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка);

                     «Людина серед людей» (стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці);

                     «Людина в суспільстві» (громадянські права та обов'язки як члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення);

                     «Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв);

                     «Людина і природа» (пізнання природи; взаємозв'язок об'єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля).

Фізкультурна освітня галузь реалізується в рамках навчального предмету «Фізична культура»,  який реалізуються за такими змістовими лініями: «Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».

Технологічна освітня галузь реалізується через навчальний предмет «Дизайн і технології». Навчання здійснюється за такими змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації».

Мистецька освітня галузь реалізується через курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», реалізація яких здійснюватиметься за змістовими лініями: «художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької освіти.

Логічна послідовність вивчення предметіврозкривається у відповіднихнавчальнихпрограмах.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Програми інваріантного складника Базового навчального плану є обов’язковими для використання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

                    кадрове забезпечення освітньої діяльності;

                    навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

                    матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

                    якість проведення навчальних занять;

                    моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

                    оновлення методичної бази освітньої діяльності;

                    контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

                    моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

                    створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма початкової освітипередбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожногоздобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичкахта їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей;вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини;мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати;виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та (або) якості освіти.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

На основі освітньої програми складено навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу (додаток 1).


Додаток 1

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 103

Запорізької міської ради Запорізької області

Навчальний план на 2018/2019 навчальний рік

 

1. Мова викладання – російська.

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
    1-М 1-Р 1-І
Інваріантна складова      
Мовно-літературна Українська мова і літературне читання 5 5 5
Російська мова і літературне читання 4 4 4
Іншомовна Англійська мова - 2 2
Німецька мова 2 - -
Математична Математика 4 4 4
Природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна, технологічна та інформатична  галузі Я досліджую світ 3 3 3
Мистецька Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3 3
Разом: 20+3ф 20+3ф 20+3ф

Варіативний складник

     
Додаткові години:   - - -
Загальна кількість годин 20+3ф 20+3ф 20+3ф
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 20 20
Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи) 23 23 23

Директор школи                                                         Н.Ю. Ситенко


Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 103

Запорізької міської ради Запорізької області

Навчальний план на 2018/2019 навчальний рік

 

1. Мова викладання – українська.

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
    1-Я

Інваріантна складова

 
Мовно-літературна Українська мова і літературне читання 7
Іншомовна Англійська мова 2
Математична Математика 4
Природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі Я досліджую світ 3
Технологічна, інформатична Дизайн і технології 1
Мистецька Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Фізкультурна Фізична культура 3
Разом: 19+3ф

Варіативний складник

 
Додаткові години: Індивідуально-групові заняття 1
Загальна кількість годин 20+3ф
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20
Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи) 23

Директор школи                                                         Н.Ю. Ситенко


Додаток 2

Програмне забезпечення

навчального плану освітньої програми

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103

Запорізької міської ради Запорізької області

для І ступеня (початкова освіта)

2018/2019 н.р.

 

1 класи

№ за/п Назва навчальної програми Клас Видавництво Затвердження
  Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. 1 Сайт МОН України Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268
  Типова навчальна програма з російської мови та читання для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою 1М, 1Р, 1І Сайт МОН України
 

Типова навчальна програма. Українська мова для закладів загальної середньої освітиз російською мовою навчання.1-2 клас

1М, 1Р, 1І Сайт МОН України
Поделитесь этой статьей с друзьями!)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Рейтинг@Mail.ru Запорожье. Городской портал.