Освiтня програма I ступеня ЗЗСО №103

ПОГОДЖЕНО                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Засідання педагогічної ради                                    Наказ Запорізької загальноосвітньої школи

Запорізької загальноосвітньої школи                     І-ІІІ ступенів №103 Запорізької міської ради

І-ІІІ ступенів №103 Запорізької                               Запорізької області

міської ради Запорізької області                              «____»________2018 року №____

Протокол від «___»____2018 р. №___                   Директор ___________Н.Ю. Ситенко

 

 

Освітня програма

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №103

Запорізької міської ради Запорізької області

на 2018/2019 навчальний рік

для І ступеня (початкова освіта)

2-4 класи

Освітня програма ЗЗСО №103 для І ступеня (початкова освіта) розроблена згідно Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (2-4 класи), наказу МОН України від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

Освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

                    загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення (додаток 1);

                    очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм;

                    пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН (додаток 2);

                    рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

                    вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах (додаток 1).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

ЗЗСО № 103 є закладом загальної середньої освіти з російською мовою навчання.

В початковій школі з метою забезпечення умов для розвитку здібностей та обдарувань, згідно з запитами та потребами учнів та їх батьків поглиблено вивчається у 2-4 класах іноземна мова (англійська або німецька). Мережа класів з поглибленим вивченням предметів початкової школи представлена в наступним чином: 2-А – німецька мова, 2-Б, 3-Б, 4-Б – англійська мова 3-А, 4-А – англійська мова та німецька мова.

Навчальний план ЗЗСО № 103 для І ступеня (початкова освіта) складений відповідно наказу МОН України від 20.04.2018 № 407 (таблиці 3,5).

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011№ 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову, спрямовується:

Мотивація Предмет, курс Клас

Кількість

годин

Розвиток морально-етичного виховання Морально-етичне виховання 2-Г 1
Формування риторичних умінь, розвиток мовлення Риторика 2-В 1
Розвиток логічного мислення Логіка 2-А, 2-Б 1

У класах з поглибленим вивченням іноземних мов (2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б) та в загальноосвітніх класах (2-В, 2-Г, 3-В, 3-Г, 4-В) вивчення регіональних курсів «Екологія рідного краю» та «Історія рідного краю» буде забезпечене шляхом засвоєння учнями змісту навчального матеріалу регіональних курсів у ході викладання предметів інваріантної складової під час вивчення на уроках місцевого матеріалу.

Курс Клас Предмет інваріантної складової
Екологія рідного краю 1-4 класи «Природознавство»
Історія рідного краю 4 класи «Я у світі»

У 3-4 класах варіативна складова спрямовується на індивідуальну роботу з учнями, проведення групових консультацій та додаткових занять з окремих предметів, а саме: у 3-х класах з математики та російської мови, у 4-х класах – з української мови.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметнихзв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти.Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей.Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Освітня галузь «Мови і літератури»з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Російська мова (мова і читання)», «Англійська мова», «Німецька мова».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно - «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі».

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Логічна послідовність вивчення предметіврозкривається у відповіднихнавчальнихпрограмах.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

                    кадрове забезпечення освітньої діяльності;

                    навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

                    матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

                    якість проведення навчальних занять;

                    моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

                    оновлення методичної бази освітньої діяльності;

                    контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

                    моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

                    створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма початкової освітипередбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Реалізація освітньої програми початкової освіти забезпечує формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності, а саме:

                    здатність спілкуватися державною та іноземною мовами, висловлювати і захищати власні погляди;

                    досліджувати ситуації і виокремлювати проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів;

                    усвідомлювати розмаїття природи, взаємозв’язків її об’єктів та явищ, пояснювати роль природничих наук і техніки в житті людини;

                    готовності використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, здатності до соціальної комунікації й активності;

                    усвідомлювати почуття власної гідності, діяльності з урахуванням власних прав і свобод, поваги до прав і гідності інших осіб, протидію дискримінації та нерівному ставленню до особистості;

                    володіти навичками підприємницької діяльності, загальнокультурної й екологічної грамотності, готовності до здорового способу життя.

На основі освітньої програми складено навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу (додаток 1).


Додаток 1

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 103

Запорізької міської ради Запорізької області

Навчальний план на 2018/2019 навчальний рік

1. Мова викладання – російська.

    2. Номери таблиць та наказів МОН України: наказ МОН України від 20.04.2018 № 407, таблиця 3

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
    2-В 2-Г 3-В 3-Г 4-В 4-Г
Інваріантна складова            
Мови і літератури Російська мова 3 3 2,5 2,5 3 3
Літературне читання 3 3 2,5 2,5 2 2
(мовний і літературний компоненти) Українська мова 3 3 2 2 2 2
Літературне читання     2 2 2 2
Англійська мова 2 2 2 2 2 2
Математика Математика 4 4 4 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Я у світі - - 1 1 1 1
Мистецтво музичне мистецтво 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
образотворче мистецтво 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3
Разом: 21+3ф 21+3ф 22+3ф 22+3ф 22+3ф 22+3ф
Додатковий час:            
Курси за вибором: Морально-етичне виховання - 1 - - - -
Риторика 1 - - - - -
Сумарне навантаження 22+3ф 22+3ф 22+3ф 22+3ф 22+3ф 22+3ф
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 22 23 23 23 23
Додаткові індивідуальні та групові заняття:            
1. Індивідуально-групові заняття з математики - - 0,5 0,5 - -
2. Індивідуально-групові заняття з російської мови - - 0,5 0,5 - -
3. Індивідуально-групові заняття з української мови - - - - 1 1
Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи) 25 25 26 26 26 26

Директор школи                                                         Н.Ю. Ситенко


Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 103

Запорізької міської ради Запорізької області

Навчальний планна 2018/2019 навчальний рік

1. Мова викладання – російська.

2. Предмет, що вивчається на поглибленому рівні: 2-А – німецька мова, 2-Б, 3-Б, 4-Б – англійська мова; 3-А, 4-А – англійська, німецька мова.

3. Номери таблиць та наказів МОН України: наказ МОН України від 20.04.2018 № 407, таблиця 5

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах

2-А

(нім.)

2-Б

(англ.)

3-А

(англ./нім)

3-Б (англ.)

4-А

(англ./нім)

4-Б

(англ.)

Інваріантна складова

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Російська мова 3 3 2,5 2,5 3 3
Літературне читання 3 3 2,5 2,5 2 2
Українська мова 3 3 2 2 2 2
Літературне читання 2 2 2 2
Англійська мова - 3 - 3 - 4

Англійська

/німецька мова

- - 3 - 4 -
Німецька мова 3 - - - - -
Математика Математика 4 4 4 4 4 4
Природознавство Природознавство 1 1 1 1 1 1
Суспільствознавство Я у світі - - 1 1 1 1
Мистецтво музичне мистецтво 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
образотворче мистецтво 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3
Разом: 21+ 3ф 21+ 3ф 22+ 3ф 22+ 3ф 23+ 3ф 23+ 3ф
Додатковий час:
Курси за вибором: Логіка 1 1 - - - -
Сумарне навантаження 22+ 3ф 22+ 3ф 22+ 3ф 22+ 3ф 23+ 3ф 23+ 3ф
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 22 23 23 23 23
Додаткові індивідуальні та групові заняття:
1. Індивідуально-групові заняття з математики - - 0,5 0,5 - -
2. Індивідуально-групові заняття з російської мови - - 0,5 0,5 - -
Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи) 25 25 26 26 26 26

 

Директор школи                                                       Н.Ю. Ситенко


Додаток 2

Програмне забезпечення

навчального плану освітньої програми

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103

Запорізької міської ради Запорізької області

для І ступеня (початкова освіта)

2018/2019 н.р.

№ за/п Назва навчальної програми Клас Видавництво Затвердження
  Українська мова (для шкіл з навчанням російською мовою). Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи. 2-4 Сайт МОН України

Наказ

МОН України 29.05.2015 №584

  Російська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчанням 1-4 класи 2-4 Сайт МОН України

Наказ

МОН України 29.05.2015 №584

  Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи 2-4 Сайт МОН України

Наказ

МОН України 29.05.2015 №584

  Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи
  Англійська мова. Іноземні мови. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи.
  Німецька мова. Іноземні мови. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи.
  Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи.
  Образотворче мистецтво. Навчальна програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи
  Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи
  Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи
  Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів .1-4 класи
  Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи 2-4
  Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 клас 2-4
  Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3-4 класи 3-4

 

 

 

 

Поделитесь этой статьей с друзьями!)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Рейтинг@Mail.ru Запорожье. Городской портал.