Швецова А.Ж., Номінація «Нова українська школа виховання і розвиток». Секція «Виховна взаємодія»

Дек 27 2019

Швецова А

Тема «Формування соціальних (соціокультурних) компетенцій в умовах STEM-освіти під час уроків російської мови, літератури та в позакласній роботі»

ПІБ вчителя: Швецова Анжела Жоржівна

Посада: учитель російської мови і літератури

Категорія: вища

Повна назва школи Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №103 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор Ситенко Неля Юріївна

Адреса школи вул. Новокузнецька, 18-ател.: 0617075459

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Провідна педагогічна ідея досвіду

Сучасний етап суспільного розвитку характеризується стрімкими інноваційними перетвореннями різних сфер життєдіяльності людини, в тому числі і соціальної. Нове освітнє середовище передбачає й новий зміст освіти, нові технології навчання і виховання, розвиток інтелектуальних здібностей дітей, щоб вивести кожного школяра на виховання культури творчого мислення. Сьогодні школа має готувати не лише носія знань, а й творчу особистість, яка здатна використовувати здобуті знання для конкурентоспроможної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя, тобто формувати компетентну особистість. Розвиток у школяра самостійності, здатності до самоорганізації, саморозвитку, самовиховання, самоосвіти – це одне з першочергових завдань сучасної освіти.

Реформування загальної середньої освіти, відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Державних стандартів передбачає реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизації, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток життєвокомпетентного учня, здатногодо особистісної життєтворчості, досягнення власного успіху.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Проведена в країні модернізація освіти орієнтує вчителя на пошук шляхів і способів розвитку адаптаційних здібностей особистості і забезпечення її соціальної компетентності. Формування соціокультурної компетенції нерозривно пов'язане з основними цілями освіти: практичної, розвиваючої та виховної. І виховне завдання найбільш важливе, оскільки від його вирішення цього залежить формування в сучасній молодій людині почуттів патріотизму та інтернаціоналізму.

Забезпечення процесу виявлення і підтримки розвитку обдарованих учнів і завдання, які стоять перед освітою у наш час, потребують нових підходів. З метою підвищення якості освітніх послуг, реалізації принципів особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів у організації освітнього процесу треба запроваджувати елементи інноваційних технологій, таких як: інтерактивні технології навчання, технологія особистісно-орієнтованого навчання, ігрові технології, ІКТ, інтерактивні технології навчання та ін.

Науково-теоретична база досвіду

Сьогодні постає питання організації навчального процесу з точки зору компетентнісного підходу, а отже й проблема компетентнісного підходу до управління процесом навчання є надзвичайно актуальною. Питання щодо вдосконалення системи освіти шляхом упровадження компетентнісного підходу активно розглядається у педагогічній науці. Праці Дж. Равена, О.Л. Андреєва, І.О. Зимньої, А.В. Хуторського «Ключові освітні компетентності», Г. Селевка, О.І. Пометун, Р. Пастушенка, О.В. Овчарук та інших вітчизняних і закордонних дидактів стали першосновою в розв'язанні окресленої проблеми. Осмислення методологічних засад компетентнісного підходу, досвід його впровадження в освіті представлено в дослідженнях Л.В. Сохань, Н. Бібік, Л.. Єрмакова, І.Зимньої, О. Локшиної, Загальнопедагогічні проблеми формування компетентностей школярів розглядають Н. Бібік, С. Бондар, М. Гончарова-Горянська, Л. Гузєєв, І. Гузик, М. Гузик, І. Гушлевська, О. Дахін, А. Маркова.

Також в свої педагогічній практиці спираюся на досвід таких визначних педагогів, як Я.А. Коменський, В.О. Сухомлинський, Ш.О. Амонашвілі, В.Г. Ніорадзе, Т.О. Ладиженської.

Стисла анотація досвіду:

Освіта повинна виховувати в учнів духовність, забезпечувати відновлення споконвічних, притаманних людям цінностей: надії, віри, любові, милосердя, взаємоповаги, взаємодії.

У своїй роботі я намагаюсь концентрувати увагу на розвитку в учнівкритичного мислення, розкривати їх творчий потенціал, формувати такі якості особистості, як співчуття, повага до іншого, самоповага, комунікабельність, самостійність, творчість, розкривати соціальну значущість творчих досягнень учнів. Саме використання інтерактивних методів навчання дозволяють досягти бажаного результату у формуванні комунікативних і соціокультурних компетентностей учнів.

Розвиваючи світогляд учнів, я намагаюсь збагачувати мову дітей, зберігати їх живе слово, підтримую прагнення дітей до самовираження через словесну творчість, без чого важко уявити собі становлення особистості і майбутнє наших випускників.

Результативність впровадження досвіду:

Сформованість соціальної компетентності учнів основної школи визначається здатністю особистості діяти за межами навчальних умов і ситуацій, переносити знання та уміння в практичний вид діяльності. Тому подальший розвиток соціальної компетентності в освітньому процесі буде ефективним, якщо враховувати наступні етапи поступового розвитку цієї компетентності:

Результати роботи:

Представлено на Всеукраїнському конкурсі «Класний керівник року» за темою «Педагогіка співробітництва як складова реалізації виховної системи у роботі класного керівника» (обласний етап, ІІІ місце);

Репрезентація досвіду:

Забезпечити впровадження на рівні практичної реалізації в навчально-виховному процесі під час обміну досвідом на семінарах, педрадах, методичних об’єднаннях, розміщення на сторінках електронних журналів.